This Day in History: 1906-08-14

Rođen Dušan Machiedo, hrvatski liječnik, kirurg (Hvar, 14. VIII. 1906. – Zagreb, 14. IX. 1970.). Otac mu je bio liječnik. Gimnaziju je završio u Šibeniku, a Medicinski fakultet 1930. u Beču.  U Zagrebu specijalizira opću kirurgiju u bolnici Milosrdnih sestara i nakon završene specijalizacije ondje i ostaje do 1943. Za vrijeme rata mobiliziran· je i radi kao kirurg, a po oslobođenju Zagreba stupio je u NOV kao kirurg IV. kirurškog odjeljenja Vojne bolnice u Zagrebu. Godine 1960. postao je načelnik kirurškog odjela Vojne bolnice u Zagrebu. Bio je učenik poznatih kirurga profesora dr. Florschütza, primarijusa dr. Taszka, a 1934. i 1938. usavršavao se u Rimu gdje se osobito posvetio studiju kirurškog liječenja plućne tuberkuloze. Kao đak solidne škole odlično je vladao operativnom tehnikom, osobito u abdominalnoj, a i torakalnoj kirurgiji. Posebno je bio aktivan na području plućne kirurgije pa je već od završetka specijalizacije intenzivno radio na organizaciji i usavršavanju te vrste kirurškog rada. Godine 1951. i kasnije u više navrata bio je na višemjesečnim usavršavanjima, posebice iz torakalne kirurgije, na poznatim klinikama prof. Crawforda, Monoda, Valdonija, Derre itd. Na polju torakalne kirurgije možemo ga smatrati jednim od pionira te subspecijalnosti u našoj zemlji. Za znanstvenu i pedagošku aktivnost postigao je i priznanje, ne samo u užem krugu liječnika suvremenika, već je 1966. izabran i za izvanrednog profesora Vojne medicinske akademije iz predmeta Opća kirurgija. Za vrijeme svog dugogodišnjega požrtvovnog kirurškog rada napose je surađivao u Bolnici za turbekulozu pluća na Brestovcu kraj Zagreba i s drugim sličnim lječilištima.

error: Sadržaj je zaštićen!