This Day in History: 1964-01-03

Umro Viktor Finderle, hrvatski ginekolog i porodničar (Nabrežina kraj Trsta, 6. XII. 1902. — Rijeka, 3. I. 1964.). Gimnaziju završio u Sušaku 1921., a studij medicine u Zagrebu 1927. Godine 1927.–28. radio je u bolnici u Opatiji, a potom do 1941. u kirurškom odjelu bolnice Sv. Duha u Rijeci, gdje se napose bavio ginekologijom. Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio je 1936. u Padovi. Usavršavao se u kirurgiji, ginekologiji, onkologiji i radioterapiji u Berlinu, Hamburgu, Dresdenu, Pragu, Parizu, Padovi i Rimu. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio je mobiliziran u talijansku vojsku pa je radio kao kirurg u vojnim bolnicama u Ičićima i Crikvenici. Nakon kapitulacije Italije 1943. priključuje se partizanima, vodi partizanske bolnice i bolničarsku školu te obnaša dužnost načelnika kirurške ekipe XIII. divizije i 15. korpusa. S referatom o mobilnim kirurškim ekipama sudjelovao je na I. kongresu liječnika NOVH u Glini, Topuskom i Slunju u veljači 1944. godine. Ranjen, prebačen je u Italiju te nakon ozdravljenja vodi savezničke bolnice u Grumi i Gravinu. Demobiliziran je 1945. u činu sanitetskog pukovnika. Od sredine 1946. vodi novoosnovani Odjel ginekologije i rodilišta u Općoj bolnici u Rijeci, a uz to utemeljuje i vodi radiološki odjel. Iste je godine osnovao i vodio Primaljsku školu te Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi. God. 1946–49. kao pročelnik Odjela za narodno zdravlje Gradskoga NO u Rijeci i potpredsjednik grada, zauzima se 1947. za osnivanje studija medicine u Rijeci. Sukobivši se s lokalnim moćnicima, potkraj 1955. napušta Rijeku, te 1956–58. radi u opatijskom rodilištu. God. 1961. habilitirao se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Promicao je vlastitu metodu liječenja eklampsije, unaprijedio je anesteziju u ginekologiji i porodništvu, napose pri bezbolnom porođaju, istaknuo se kao izumitelj i inovator: konstruirao je traumatološku udlagu za nadlakticu, uveo je sustav dviju boca kod infuzije i transfuzije. U svjetsku medicinsku literaturu ušao je konstrukcijom vakuumskog ekstraktora, kojega je prototip konstruirao 1949, a patentirao 1951. Iako je pokušaja konstrukcije uređaja za dovršenje porođaja na osnovi negativnog tlaka bilo i prije, njegova je inovacija prekretnica u porodništvu, jer je pobijedila ideja o vakuumskoj ekstrakciji čeda i taj uređaj ulazi u rutinsku uporabu mjesto porodničkih kliješta (forcepsa). Iako je poslije u svijetu bila prihvaćena tehnički savršenija modifikacija toga uređaja prema T. Malmströmu, sâm je Malmström priznao prvenstvo Finderleu. Objavio je 1936. knjigu o anatomiji i fiziologiji ženskih spolnih organa, spolnom životu, oplodnji, trudnoći, porođaju, neplodnosti, pobačaju i spolnim bolestima, te 1956. crtice iz liječničke prakse.

error: Sadržaj je zaštićen!